Témata školení a tréninků

Efektivní komunikace

Sebeřízení a sebereflexe

Řízení, motivace a hodnocení pracovníků

Rozvoj lidského kapitálu

Firemní kultura

Vývoj osobnosti, životní příběh

Komunikace s agresivním jedincem

Prevence násilí v pomáhajících profesích

Psychologie agrese a typy násilných situací

Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

Krizová intervence

Etika v pomáhajících profesích

Klinicko-pacientská komunikace

Motivace klienta ke spolupráci a terapeutické adherenci

Supervize v pomáhajících profesích – teorie, principy a organizace

Supervizní semináře pro pomáhající pracovníky – praktická supervize

Týmová a individuální supervize

Personální audit

Diagnostika rozvojových a vzdělávacích potřeb zaměstnanců

Budování efektivních pracovních týmů

Personální asistence pro zaměstnance

Průběžná evaluace výsledků

Sebezkušenostní trénink pro sociální pracovníky a pomáhající profese obecně

Sebezkušenostní trénink pro zaměstnance firem

Sebezkušenostní trénink pro management firem

Hranice pomoci

Work-life Balance

Sebeprezentace a prezentační dovednosti

Efektivní spolupráce s rodinou klienta / pacienta

Kazuistické semináře pro pomáhající pracovníky

Primární prevence poruch příjmu potravy a souvisejících nežádoucích jevů (sebepoškozování, sdružené závislosti apod.)

Viktimologie

Trénink emocí a emoční inteligence

Práce se znevýhodněnými, handicapovanými a jinak specifickými skupinami a jednotlivci

Oblast mezilidských vztahů (navazování, podpora a budování vztahů, konflikty a jejich zvládání…)

Životní změna jako zdroj inspirace

Motivace a motivační rozhovory (práce s vlastní motivací, motivace druhých…)

Etika v obchodním jednání a mezilidských vztazích

Obchodní korespondence

Rétorika a komunikace ve veřejném prostoru

Psychická manipulace a závislost